QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 02/06/2023
Nội dung: Tổ kiểm tra, giám sát làm việc với Đảng uỷ Khối Văn hóa - Xã hội
Thời gian: 14 giờ
Địa điểm:
Người chủ trì: Đ.c Nguyễn Tấn Lực
Thành phần: