QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 26/02/2021
Nội dung: - Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: