QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/04/2021
Nội dung: - Dự họp Ban Thường vụ Thành uỷ Hồng Ngự.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại TU Hồng Ngự
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: