QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/07/2022
Nội dung: - Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - PH BTV.TU
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Tập thể LĐ BTCTU; Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, CVPTU; P.TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 05:10 PM