QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/11/2021
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá cuối năm và họp Lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh Quý IV-2021
Thời gian: - 9 giờ
Địa điểm: - Ban BV, CSSKCB Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU.
Người cập nhật: le phong vinh vào lúc: 22/11/2021 05:50 PM