QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/04/2021
Nội dung: - Dự Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng Quý 1 năm 2021.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: