QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 27/11/2020
Nội dung: - (Dời sang ngày 30/11) Trao Quyết định về công tác cán bộ.
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Các đ/c UVBTVTU; BTCTU chuẩn bị nội dung, thư mời