QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 388 KB)
162-CVVPTU.doc.pdf388 (Kbytes)
Ngày: 12/01/2021
Nội dung: Họp Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thời gian: 14 giờ (Chiều)
Địa điểm: Phòng họp BTV Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: Các đ/c thành viên Đoàn đại biểu và đ/c Nguyễn Trường Duy (Theo Công văn 162-CV/VPTU)