QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/02/2021
Nội dung: - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH