QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/07/2022
Nội dung: - Thăm chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh
Thời gian: - 16 giờ 30 phút
Địa điểm: - Huyện Tam Nông
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - LĐ BDVTU; LĐ Tỉnh Đoàn; Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.KT-XH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 03:02 PM