QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/11/2021
Nội dung: - Họp kiểm điểm, đánh giá đảng viên Chi bộ 1
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH Thường trực Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Đảng viên Chi bộ 1
Người cập nhật: Anonymous vào lúc: 19/11/2021 02:47 PM