QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/11/2020
Nội dung: - Tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản".
Thời gian: - 13 giờ
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: