QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 26/11/2020
Nội dung: - (Đình lại) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Bước 3).
Thời gian: - Sau khi xong Bước 2
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: