QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (19, 4162 KB)
107-CVTU.signed.pdf591 (Kbytes)
107-CVTU (kem DS).xls1014 (Kbytes)
1- Chuong trinh HN TU lan thu 3 (Toc 07-01).doc60 (Kbytes)
2.1-4. TB phân công thực hiện dự thảo VP theo CTHD 2020 - 2025.doc36 (Kbytes)
2.1-4.1. Kem Thong bao phan cong thuc hien CTrHD 2020 - 2025 (08-01).doc95 (Kbytes)
2.3-6- KL - BCH ve kq thuc hien nh vu KTGS 2020 cua UBKT (Toc 07-01).doc72 (Kbytes)
2.5- Chương trình làm việc năm 2021 (07-01).doc102 (Kbytes)
11-TTrTU.doc86 (Kbytes)
11-TTrTU.pdf575 (Kbytes)
11-TTrTU(kem du thao Chuong trinh hanh dong).doc137 (Kbytes)
12-TTrTU(kem du thao Chuong trinh lam viec).doc126 (Kbytes)
13-TTrTU. To trinh Chuong trinh hanh dong 2021.doc82 (Kbytes)
13-TTrTU(kem du thao Chuong trinh hanh dong 2021).doc177 (Kbytes)
110- CVTU.doc42 (Kbytes)
12-TTrTU(kem du thao PL 1).doc370 (Kbytes)
12-TTrTU(kem du thao PL 2).doc213 (Kbytes)
12-TTrTU(kem du thao PL 3).doc202 (Kbytes)
12-TTrTU(kem du thao PL 4).doc132 (Kbytes)
12-TTrTU.doc54 (Kbytes)
Ngày: 12/01/2021
Nội dung: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI lần thứ ba.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH (Có Thư mời kèm theo)