QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 26/02/2021
Nội dung: - Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh lần thứ 1 năm 2021.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: