QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - Dự Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì:
Thành phần: - LĐVPTU; Trưởng các phòng trực thuộc; đ/c Phong; PTH; PKT-XH