QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/02/2021
Nội dung: - Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: