QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - (Bổ sung) Họp lệ Chi bộ 1.
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; Đảng viên Chi bộ 1