QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 1210 KB)
101-CVTU.signed.pdf713 (Kbytes)
101-CVTU (kem DS).doc497 (Kbytes)
Ngày: 11/01/2021
Nội dung: - Hội nghị (trực tuyến) học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT số 27, Lý Thường Kiệt (cấp Tỉnh)
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐVPTU; PTH; PKT-XH (có thư mời kèm theo)