QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/07/2022
Nội dung: - (Bổ sung) Họp Giao ban Lãnh đạo Văn phòng tháng 7/2022
Thời gian: - 8 giờ 30 phút
Địa điểm: - PH BTV.TU
Người chủ trì:
Thành phần: - Tập thể LĐVP; LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc; Bí thư Chi đoàn; Kế toán trưởng Cơ quan; đ/c Cao Minh Điền
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 04/07/2022 04:23 PM