QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/01/2021
Nội dung: - (Bổ sung) Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng tháng 01/2021.
Thời gian: - 14 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)
Người chủ trì:
Thành phần: - LĐ VPTU; Cán bộ chủ chốt VPTU