QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/09/2021
Nội dung: - Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thời gian: - 17 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH