QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/01/2021
Nội dung: - Họp mặt các cơ quan báo chí mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu 2021.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - PKT-XH