QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/07/2022
Nội dung: - Họp BCĐ Chương trình MTQG Xây dựng NTM và Tái cơ cấu NN tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Huỳnh Minh Tuấn, TUV, Phó CT UBND Tỉnh; Thành viên BCĐ; LĐVPTU; P.KT-XH; Giao Văn phòng điều phối CTMTQG XDNTM và TCCNN chuẩn bị Nội dung và Thư mời
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 04:00 PM