QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/07/2022
Nội dung: - Hội nghị trực tuyến Trung ương về Tổng kết thực hiện Quy định 288-QĐ/TW của Ban Bí thư và góp ý Quy định mới
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - PH BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - LĐ P.TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 04:04 PM