QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 385 KB)
163-CVVPTU.pdf385 (Kbytes)
Ngày: 12/01/2021
Nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (đột xuất)
Thời gian: 15 giờ (Chiều)
Địa điểm: Phòng họp BTV Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: Các đ/c Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ (Theo Công văn 163-CV/VPTU)