QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/04/2021
Nội dung: - Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; Thành viên UBBC; Thành viên các Tổ giúp việc UBBC