QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/01/2021
Nội dung: - Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - Đại diện LĐ VPTU