QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - Họp nghe Sở Nội vụ báo cáo về: Kết quả thực hiện kết luận thanh tra tại Sở Tư pháp; Dự thảo kết quả thanh tra công vụ trong công tác tham mưu dự án Nhà máy thuốc thú y HTP.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: