QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 12/05/2022
Nội dung: - Tiếp xúc Cử tri huyện Tháp Mười
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại xã Hưng Thạnh, H Tháp Mười
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài, CV P.KT-XH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:19 AM