QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 568 KB)
164-CVVPTU.signed.pdf568 (Kbytes)
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - (Đình lại) Họp Ban Chỉ đạo công tác Nhân quyền, Tôn giáo Tỉnh quý IV năm 2020.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Thành viên BCĐ; PTH (Có Thư mời riêng)