QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 748 KB)
192-CVTU.signed.pdf660 (Kbytes)
192-CVTU (kem DS).doc88 (Kbytes)
Ngày: 09/04/2021
Nội dung: - (Bổ sung) Gặp gỡ nguyên cán bộ Lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ.
Thời gian: - 18 giờ
Địa điểm: - Tại Nhà khách Phố Sen
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - Có Thư mời riêng kèm theo