QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 511 KB)
230-CVVPTU.signed.pdf511 (Kbytes)
Ngày: 24/02/2021
Nội dung: - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.
Thời gian: - 03 ngày, bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH