QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 12/01/2021
Nội dung: - Kiểm toán Nhà nước khu vực IX triển khai khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp.
Thời gian: - 9 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: