QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/04/2021
Nội dung: - Kiểm tra công tác bầu cử tại một số huyện, thành phố.
Thời gian: - 01 ngày
Địa điểm:
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PTH (Hùng)