QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/07/2022
Nội dung: - Dự Hội nghị BTV Thành uỷ Cao Lãnh
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - PH Thành uỷ Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.KT-XH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 03:00 PM