QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/04/2021
Nội dung: - Nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản Quý 1 năm 2021.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: