QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/04/2021
Nội dung: - Họp Quý 1 Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại VP Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: