QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/05/2022
Nội dung: - Hội nghị đóng góp ý kiến Chương trình, Nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - VP Đoàn ĐBQH & HĐND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Phước Tài, CV P.KT-XH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:26 AM