QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 11/01/2021
Nội dung: - Dự Lễ chuyển giao công chức, lao động hợp đồng, tổ chức công đoàn và cơ sở vật chất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội về Tỉnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP Đoàn ĐBQH Tỉnh
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - PKT-XH