QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 22/11/2021
Nội dung: - Họp Thường trực Tỉnh uỷ
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐ VPTU, PTH, PKT-XH
Người cập nhật: Anonymous vào lúc: 19/11/2021 02:32 PM