QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/09/2021
Nội dung: - Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính và triển khai Nghị quyết ĐH XIII của Đảng.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại BCH Quân sự Tỉnh
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - Các đ/c UV BTV Tỉnh uỷ; đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; đ/c Bùi Việt Hùng - PTP.TH (BNC TU chuẩn bị nội dung và Thư mời)