QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - Nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số vụ việc trên địa bàn Tỉnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - LĐ BNCTU; LĐ VPTU; PTH