QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/01/2021
Nội dung: - (Đình lại) Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BNCTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Đại diện LĐ VPTU; PTH