QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 12/01/2021
Nội dung: (Bổ sung) Hội ý Thường trực Tỉnh uỷ
Thời gian: Sau khi họp BCH lần 3 (Sáng)
Địa điểm: - Tại HT Xẻo Quít
Người chủ trì: Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa