QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - Họp cho ý kiến về ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư năm 2021.
Thời gian: - 9 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: