QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/04/2021
Nội dung: - Nghe báo cáo việc đăng ký đầu tư của Cty Tỷ Xuân, Hansol vào CCN Tân Lập.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: