QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/02/2021
Nội dung: - (Bổ sung) Tiếp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại Phòng khách Tỉnh ủy
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - PKT-XH (Tài)