QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/11/2020
Nội dung: - Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - PKT-XH