QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 369 KB)
1608-CVVPTU.signed.pdf356 (Kbytes)
DS thanh vien BCD cao toc An Huu - Cao Lanh.docx13 (Kbytes)
Ngày: 11/05/2022
Nội dung: - Họp Ban Chỉ đạo cao tốc An Hữu - Cao Lãnh
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - PH BTV.TU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - LĐVPTU; P KT-XH; Thành viên BCĐ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:16 AM